Reglement

Dit reglement regelt de voorwaarden en modaliteiten voor deelname en bevat tevens belangrijke data en gegevens in verband met de Dag van de Wetenschap, een initiatief van Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie, Landbouw en Zeevisserij, gecoördineerd door F.T.I vzw, Technologielaan, 2800 Mechelen.

Inschrijving

Door het inschrijvingsformulier in te vullen, bevestigen de deelnemers dat ze kennis genomen hebben van en akkoord gaan met dit reglement. De coördinator houdt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren, als de deelnemer niet aan het concept beantwoordt of als de algemene voorwaarden niet nageleefd worden. Alleen in geval van bewezen overmacht kan de deelnemer nog afzien van deelname.

Inschrijving is mogelijk tot 18 september 2020

De Dag van de Wetenschap staat open voor alle organisaties (onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen, bedrijven, musea, verenigingen, bibliotheken, ...) in Vlaanderen die wetenschap en technologische innovatie ‘zichtbaar’ willen maken voor het grote publiek. Dat doen ze door ter plaatse wetenschap en technologie in toegepaste vorm te tonen, in productieprocessen, bij de verwerking van gegevens, bij het verlenen van diensten, in onderzoek, ...

Deelnamekosten

Deelname aan de Dag van de Wetenschap is gratis. Kosten gemaakt door de deelnemer zelf, naar aanleiding van de Dag van de Wetenschap, worden gedragen door de deelnemer.

Data

De Dag van de Wetenschap vindt plaats op zondag 22 november 2020 voor het grote publiek.

Verzekering

De deelnemer zorgt ervoor dat hij te allen tijde voldoende verzekerd is. Zowel voor de volledige organisatie binnen zijn infrastructuur en eventueel ook voor bijkomende activiteiten die hij daarbuiten organiseert.
Op vraag van de coördinator legt de deelnemer een bewijs van verzekering voor (attest van bijzondere verzekering of bewijs van bestaande verzekering).

Commerciële activiteiten

Elke extra commerciële activiteit (verkoop, veiling, verhuur ....) die niet past binnen het concept en de doelstelling van de Dag van de Wetenschap kunnen alleen mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de coördinator. Deze toelating impliceert geen aansprakelijkheid in hoofde van de coördinator.

Overmacht

Indien de Dag van de Wetenschap door overmacht niet kan plaatsvinden, kunnen de deelnemende bedrijven geen schadevergoeding eisen van de Vlaamse overheid, coördinator en de deelnemende instellingen.

Communicatie

Zowel het logo als de benaming van de Dag van de Wetenschap zijn beschermd. De deelnemende bedrijven kunnen enkel in het kader van hun deelname en op de voorgeschreven wijze gebruik maken van dit logo en deze benaming. Hetzelfde geldt voor alle overige ontwerpen en concepten in het kader van de organisatie. De deelnemers verbinden zich ertoe enkel de door de organisatie ter beschikking gestelde materialen te gebruiken als communicatiemiddel en geen eigen ontwerpen aan te wenden (behalve bij uitdrukkelijke toestemming). Zo kunnen we een uniforme aanpak garanderen, zowel in het belang van de deelnemers als van de Dag van de Wetenschap.

Rechtbank

Eventuele betwistingen rond de toepassingen en/of interpretatie van dit reglement dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank bevoegd voor de plaats waar de zetel van de organisator zich bevindt.